Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"List do Rzymian – 1" - (Andrzej Matysiak): niedziela 08-03-2020

Post on 14 marzec 2020
by Super User
in Kazania

List do Rzymian – 1

Napisany przez Apostoła Pawła list do Rzymian odzwierciedla konflikty pomiędzy wierzącymi w Jezusa Chrystusa poganami a żydami, szczególnie tymi niewierzącymi lub jeszcze nie wierzącymi w Mesjasza.

Zbór w Rzymie, nie był założony przez Pawła. Jego powstanie ma ścisły związek z pielgrzymującymi do Jerozolimy żydami, którzy byli świadkami wylania Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy.  Pierwsze lata istnienia społeczności zboru w Rzymie były zapewne wynikiem tych wydarzeń w Jerozolimie i podobnie jak w Jerozolimie zbór Rzymski był społecznością przede wszystkim żydowską.

Społeczności żydowskie w diasporze były jednakże odwiedzane przez pobożnych pogan, którzy szukali prawdy o Bogu Izraela. W rezultacie zbór w Rzymie zapewne przyciągał pogan, którzy też przyjmowali wiarę w Jezusa Chrystusa. Po wygnaniu żydów z Rzymu przez Cesarza Klaudiusza, to właśnie wierzący w Mesjasza poganie pozostali w Rzymie i przez pięć lat sami prowadzili społeczność zboru Rzymskiego.

Po śmierci Cesarza Klaudiusza, na początku panowania Nerona, wypędzeni wcześniej żydzi zaczęli powracać do Rzymu i wtedy zapewne uwidoczniły się na nowo konflikty pomiędzy wierzącymi w Jezusa poganami a żydami. O tym właśnie pisze Apostoł Paweł w końcowej części listu do Rzymian (rozdziały 14 i 15). Są tam bardzo interesujące fragmenty dotyczący nie jedzenia mięsa oraz nie picia wina, które można właściwie zrozumieć tylko w kontekście skomplikowanych relacji pomiędzy wierzącymi poganami oraz żydami.

Download Name Play Size
download List do Rzymian – 1
Andrzej Matysiak

66.1 MB