Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 17:30 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Konferencja "Służba Kobiet i Mężczyzn w Kościele" cz. 1

Konferencja: "Służba Kobiet i Mężczyzn w Kościele"  cz. 1
Czy mężczyźni lub kobiety powinny nakrywać głowy w czasie nabożeństwa?

Data: 15 grudnia 2019
Godzina: 11:00
Miejsce:
Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Słowo Życia",
Olsztyn, Żeromskiego 24A

Realia życia w Cesarstwie Rzymskim w kontekście ubioru kobiet i mężczyzn

 W starożytności, jak powiadają niektórzy historycy, było się tym, co się na sobie nosiło. Innymi słowy istniały nie tylko zwyczaje ale i prawa, które regulowały jak się ubierano i dzięki tym normom noszony strój odzwierciedlał to, do jakiej klasy społecznej należała dana osoba.  Ponadto panujące w starożytności zwyczaje dotyczące małżeństw były diametralnie odmienne od dzisiejszych.  

W okresie Republiki Rzymskiej mężczyzna np. mógł zdradzać swoją żonę ilekroć na to miał ochotę i nie ponosił z tego powodu żadnych konsekwencji a jeżeli przyłapał swoją żonę na cudzołóstwie mógł ją osobiście zabić.  W czasach początków Cesarstwa, wraz z wprowadzeniem zmian w prawie rzymskim, sytuacja kobiet ulega diametralnej zmianie. Pojawia się nowy model kobiety, nazywany przez historyków Nową Kobietą, która uniezależnia się od dominacja swojego męża.  Jeżeli udowodnione jej będzie cudzołóstwo, już nie grozi jej śmierć ale banicja oraz utrata części majątku oraz, co bardzo istotne, nie może od tej pory nosić zasłony na głowie.
Aby zrozumieć temat nakrywania głów, o którym Apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, potrzebna jest podstawowa wiedza na temat norm, zwyczajów i praw dotyczących strojów stosowanych przez kobiety i mężczyzn w starożytności.

Nakrywanie głów przez mężczyzn

Niektórzy traktują treść 1 Kor 11:2-16 trochę z przymrużeniem oka, bo uważają, że nie jest to tekst mówiący o przykazaniu Pańskim czy nauce apostolskiej lecz jedynie tekst o panujących wtedy zwyczajach.  Dlatego uważają, że cały temat można uznać za mało istotny. Czy słusznie? Gruntowna analiza wersetu 2 w połączeniu z wersetem 16 daje zupełnie inny obraz.
Temat nakrywania głów jest zwykle kojarzony z tematem dotyczącym kobiet. Wprawdzie większość tekstu faktycznie opisuje nakrywanie głów przez kobiety, jednakże Paweł rozpoczyna omawiać to zagadnienie mówiąc o nakrywaniu głów przez mężczyzn.  Każdy mężczyzna, gdy modli się lub prorokuje mając nakrytą głowę, hańbi swoją głowę (1 Kor 11:4). Dlaczego tak jest i jaki to może mieć związek z praktykami stosowanymi przez kapłanów rzymskich, gdy ci przewodniczyli uroczystościom religijnym na cześć różnych bogów?

 

Nakrywanie głów przez kobiety
Z tekstu 1 Kor 11:4,5 wynika, że nie wszyscy mężczyźni oraz nie wszystkie kobiety źle postępowali w kwestii nakrywania głów.  Paweł zwraca się do tych, którzy postępują niewłaściwe w tej kwestii argumentując, że kobieta modląca się do Boga bez nakrycia głowy to tak samo jak kobieta ogolona, ponieważ w obu przypadkach kojarzone to jest ze wstydem. Jeżeli połączymy te argumenty z powszechną społeczną świadomością odnośnie kobiety ogolonej oraz prawem rzymskim, które pewnym kobietom zabraniało nosić zasłony na głowę, przekaz Apostoła Pawła staje się jasny i przejrzysty.
Argumentacja Pawła w kolejnych wersetach oparta jest na kolejności stworzenia mężczyzny i kobiety.  Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kobieta ma niejako dwa źródła pochodzenia, z jednej strony jest stworzona przez Boga na Jego podobieństwo, a z drugiej pochodzi od mężczyzny, widzimy na czym Apostoł Paweł opierał swój wyjściowy argument w wersecie 3 mówiąc, że mężczyzna jest głową kobiety.
Jednakże centralnym argumentem użytym przez Pawła w wersecie 10 jest stwierdzenie, że kobieta powinna mieć władzę nad głową (Gr. exousian epi tēs kephalēs). Bezbłędna logika tego stwierdzenia ma bardzo głęboki sens, jeżeli rozumiemy realia i konwencje społeczne dotyczące prawa do noszenia zasłony na głowę obowiązujące w starożytności.

 

NAGRANIA:

Download Name Play Size
download Konferencja "Służba Kobiet i Mężczyzn w Kościele" - sesja 1
Paweł Jaszczuk

35.3 MB
download Konferencja "Służba Kobiet i Mężczyzn w Kościele" - sesja 2
Paweł Jaszczuk

33.2 MB
download Realia życia w Cesarstwie Rzymskim w kontekście ubioru kobiet i mężczyzn
Andrzej Matysiak

53.3 MB
download Nakrywanie głów przez mężczyzn
Andrzej Matysiak

43.3 MB
download Nakrywanie głów przez kobiety
Andrzej Matysiak

65.3 MB